privacy verklaring

r

 

..Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden Versie 2019122019

Stichting Stjoer
Tesselschadestraat 8a
8913 HB LEEUWARDEN
KvK-nummer: 01080383

Artikel 1. Definities
De Vrijwilliger: De natuurlijke persoon- of rechtspersoon met wie Stichting Stjoer een Vrijwilligersovereenkomst sluit;
De Vrijwilliger-overeenkomst: De rechtsverhouding waarbinnen Stichting Stjoer zich verbindt om het verhaal, op schrift en/of podcast en/of video van de Vrijwilliger vast te leggen Podcasts – Omroep Leo gevestigd aan het Ruiterskwartier 6, 8911 BP te Leeuwarden (opdrachtnemer) Video’s – ROC De Friese Poort gevestigd aan de
Splitting 21-23, 9202 LC te Drachten (opdrachtnemer).
Account: De combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee toegang verkregen wordt tot de website www.rijkvanervaring.nl;
Website: De website www.rijkvanervaring.nl en https://stjoer.frl welke worden beheerd door Stichting Stjoer;
Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden;

Artikel 2. Toepasbaarheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Stichting Stjoer en een rechtspersoon.
Door het aangaan van de overeenkomst verklaart de Vrijwilliger zich bekend en akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
Eventuele eigen algemene voorwaarden van de Vrijwilliger en/ of rechtspersoon zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de Vrijwilligers-overeenkomst en de verhouding tussen Stichting Stjoer en de Vrijwilliger/rechtspersoon.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Stjoer is de Vrijwilliger niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de vrijwilligers overeenkomst aan derden over te dragen.
Stichting Stjoer behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Stichting Stjoer zal een voorgenomen wijziging bekend maken op de Website rijkvanervaring.nl of https://stjoer.frl.nl.
Wijzigingen treden in werking 30 dagen na deze bekendmaking.

Artikel 3. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, films, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van de Website rusten rechten van intellectuele en/of industriële
eigendom. Door het aangaan van een vrijwilligers overeenkomst verkrijgt vrijwilliger op geen enkele wijze enige dergelijk recht. De vrijwilliger erkent dit ook.
Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Stichting Stjoer niet toegestaan om (eventueel: delen van) de inhoud van jouw verhaal op schrift en/of podcast en of video openbaar te maken
en/of te verveelvoudigen, scannen en/of anderszins te exploiteren, waaronder o.a. wordt verstaan: in meervoud printen, kopiëren, embedding of framing (op welke wijze dan ook), op andere wijze dupliceren, aan passen, wijzigen, bewerken, vertalen, archiveren, indexeren en/of rubriceren, verhuren, uit lenen, te sublicentiëren of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, publiekelijk voor dragen, of op andere
wijze openbaar maken of verveelvoudigen, in welke vorm of op welke manier dan ook, tenzij anders overeengekomen.
Op de Website kunnen verschillende handels- en merknamen, logo’s en andere tekens worden gebruikt, die beschermde woord- of beeldmerken zijn. Elk gebruik van deze handelsnamen, merktekens of daarop gelijkende symbolen is strikt verboden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n)
daarop.
De Vrijwilliger garandeert Stichting Stjoer dat zij geen intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van Stichting Stjoer of van door Stichting Stjoer geplaatste materialen zal schenden en voor zover De Vrijwilliger die schendt is zij volledig aansprakelijk voor alle schade die Stichting Stjoer daardoor of in verband daarmee
lijdt en vrijwaart zij Stichting Stjoer voor alle schade.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
Stichting Stjoer streeft ernaar dat de informatie op de Website actueel, volledig en feitelijk juist is. De Vrijwilliger accepteert echter dat onjuistheden of onvolledigheden niet volledig uit te sluiten zijn. Stichting Stjoer is derhalve niet aansprakelijk voor schade die door De Vrijwilliger wordt geleden in geval van eventuele
onjuistheden of onvolledigheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Stichting Stjoer. Elk gebruik door De Vrijwilliger van deze informatie blijft derhalve volledig voor rekening en risico van De Vrijwilliger.
Stichting Stjoer is niet aansprakelijk voor informatie op websites van derden die op enigerlei wijze met de Website zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks of metatags. Stichting Stjoer kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door De Vrijwilliger is of wordt geleden door of in verband met het gebruik (of de onmogelijkheid daarvan) van deze informatie, op welke wijze ook. Stichting Stjoer is evenmin aansprakelijk voor (de inhoud van de) informatie van derden die op enigerlei wijze via de Website worden aangeboden. Stichting Stjoer is niet aansprakelijk voor uitingen of adviezen op de Website afkomstig
van derden, inclusief maar niet beperkt tot advertenties en overige (commerciële) uitingen opgenomen op de Website.
Stichting Stjoer zal zich inspannen om vertraagde levering of vertraagde vernieuwing van de Website, welke niet (mede) te wijten is aan overmacht, te voorkomen en indien deze zich toch voordoen, deze zo spoedig mogelijk te verhelpen.
Schade dient na het ontstaan daarvan onverwijld door De Vrijwilliger aan Stichting Stjoer te worden gemeld, zodat laatstgenoemde de gelegenheid krijgt om eventuele uitbreiding van de schade te voorkomen en tijdig een behoorlijke expertise kan (doen) verrichten. Indien De Vrijwilliger zich niet aan het bepaalde in de Overeenkomst houdt, komen latere uitbreidingen van de schade, daaronder mede begrepen kosten te
voorkoming, beperking en vaststelling van de schade niet voor vergoeding in aanmerking. Schade die niet uiterlijk binnen vier (4) weken na ontdekking daarvan schriftelijk door De Vrijwilliger aan Stichting Stjoer is gemeld, zal niet worden vergoed. Indien Stichting Stjoer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Stichting
Stjoer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de inschrijving.

Artikel 5. Overmacht
Stichting Stjoer is niet aansprakelijk voor door De Vrijwilliger geleden schade indien sprake is van overmacht, waaronder in het kader van deze Algemene Voorwaarden mede wordt verstaan gevallen waarin Stichting Stjoer niet aan haar contractuele verplichtingen kan of heeft kunnen voldoen als gevolg van computervirussen, het uitvallen van servers, het uitvallen van Ip of andere transits, hotspots van Stichting
Stjoer. Indien de periode van overmacht langer duurt dan één maand is ieder der partijen gerechtigd om De Vrijwilliger overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling te beëindigen, echter zonder schadevergoeding van Stichting Stjoer te kunnen eisen. Tevens hebben partijen gedurende de periode van overmacht het recht hun verplichtingen uit de Vrijwilligersovereenkomst op te schorten, tot het tijdstip waarop de uitvoering van de verplichtingen redelijkerwijze weer
mogelijk wordt geacht.

Artikel 6. Aanvang
De Vrijwilliger-overeenkomst komt schriftelijk en/of digitaal tot stand. In de Vrijwilliger-overeenkomst wordt De Vrijwilliger onder meer gewezen op de duur van de Vrijwilliger-overeenkomst. De Vrijwilliger-overeenkomst vangt aan op de overeengekomen startdatum (zie schriftelijke overeenkomst). Stichting Stjoer is gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen, een verzoek tot het aangaan van een Vrijwilliger-overeenkomst te weigeren.

Artikel 7. Website
De Vrijwilliger is verantwoordelijk voor de inhoudt van het verhaal wat hij of zij deelt op schrift en/of podcast en/of video en is zich ervan bewust dat Stichting Stjoer afhankelijk is van de betrouwbaarheid van de Vrijwilliger.
Voor het gebruik van de Website www.rijkvanervaring.nl kunnen bepaalde verbindingen, zoals data- of internetverbindingen, vereist zijn.
Stichting Stjoer verleent geen enkele garantie met betrekking tot ongehinderd gebruik, afwezigheid van belemmeringen, afwezigheid van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden, onafgebroken of ongehinderde toegang tot de Website www.rijkvanervaring.nl, noch enige andere garantie die niet expliciet in
deze Algemene Voorwaarden is opgenomen.
Stichting Stjoer zal de Website www.rijkvanervaring.nl met zorg onderhouden en beveiligen. Zij kan echter niet garanderen dat er op geen enkele wijze schade kan worden veroorzaakt aan het verhaal op schrift en/of
podcast en/of video van de Vrijwilliger. Stichting Stjoer is voor dergelijke schade niet aansprakelijk. Stichting Stjoer behoudt zich het recht voor om de Website www.rijkvanervaring.nl op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen, te onderbreken, bepaalde functies of functionaliteiten, rubrieken, diensten
en/of leveranciers toe te voegen of te verwijderen, wezenlijk te veranderen, te vervangen of te laten vervallen. Stichting Stjoer is gerechtigd onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan en veranderingen aan te brengen
in de wijze van gebruik van en de toegang tot de Website www.rijkvanervaring.nl, waaronder mede begrepen procedurele en/of technische wijzigingen en/of wijzigingen in de inhoud en uiterlijke verschijningsvorm van het
verhaal van De Vrijwilliger op schrift en/of podcast en/of video.
Stichting Stjoer is gerechtigd om De Vrijwilliger met onmiddellijke ingang en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn het verhaal schrift en/of podcast en/of video, indien en zodra zij redelijke
gronden heeft om te vermoeden dat De Vrijwilliger een verhaal heeft verteld dat in strijd is met het bepaalde in de Algemene Voorwaarden, de wet of met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Artikel 8. Aanvullende bepalingen Studenten
De Vrijwilliger-overeenkomst wordt aangegaan voor de periode ______________. In geval een van beide partijen de verplichtingen uit de Vrijwilliger-overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt is de andere partij, na ingebrekestelling en onder verlening van een redelijke termijn voor nakoming, gerechtigd de
Vrijwilliger-overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Voor de website www.rijkvanervaring.nl geldt dat er
bij een Vrijwilliger-overeenkomst geen sprake is van een stilzwijgende beëindiging.
Het recht het ervaringsverhaal van de Vrijwilliger te delen op de Website www.rijkvanervaring.nl en gebruik te
maken van de aldaar opgenomen informatie mag niet aan derden worden overgedragen, in gebruik gegeven,
verhuurd of op andere wijzen aan derden afgestaan worden, dan wel met derden gedeeld worden. Indien De
Vrijwilliger handelt in strijd met het in dit artikel bepaalde verbeurt hij een direct opeisbare en niet
terugvorderbare boete van € 500,- onverminderd het recht van Stichting Stjoer volledige schadeloosstelling te
eisen.
Stichting Stjoer kan de Vrijwilliger-overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een
opzegtermijn van een maand zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Bij beëindiging van de Vrijwilliger-overeenkomst om welke reden of op welke grond dan ook, blijven alle
bepalingen uit de Algemene Voorwaarden inzake de geheimhouding en intellectuele en industriële eigendom
in stand.
Artikel 9. Privacy en persoonsgegevens
De Vrijwilliger gaat er mee akkoord dat het persoonlijke verhaal die De Vrijwilliger aan Stichting Stjoer
verstrekt samen met de volgende persoonsgegevens: naam, adres, telefoon, emailadres en handtekening,
worden verwerkt op schrift en/of podcast en/of video op de Website www.rijkvanervaring.nl onderdeel van
Stichting Stjoer. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van het delen van ervaringsverhalen op
onze website www.rijkvanervaring.nl. Stichting Stjoer zal op een behoorlijke en zorgvuldige wijze persoonlijke
verhalen verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Wet Bescherming
Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De Vrijwilliger heeft ten allen tijde het recht om de toestemming tot het verwerken van het persoonlijke
verhaal van De Vrijwilliger in te trekken, dit kan door middel van een mail te sturen aan jzijlstra@stjoer.frl.
Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen
deze Persoonsgegevens door Stichting Stjoer op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en
overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De Vrijwilliger is op de hoogte van privacyverklaring van Stichting Stjoer, te vinden op: https://stjoer.frl/privacy-statement/
Artikel 10. Vertrouwelijke gegevens
Alle informatie en gegevens die tussen Stichting Stjoer en De Vrijwilliger worden uitgewisseld of waarvan De
Vrijwilliger anderszins kennis neemt, voorbereidende materialen, ontwikkelingen, bedrijfsgegevens,
documentatie, formats, concepten, ontwerpen, beeldmaterialen, software, marketing en promotieplannen, en
overige gegevens daaraan gerelateerd van vertrouwelijke aard, dan wel waarvan De Vrijwilliger de
vertrouwelijkheid in redelijkheid behoort te kennen, zullen door De Vrijwilliger als vertrouwelijk worden
behandeld. De Vrijwilliger verbindt zich dergelijke informatie en gegevens niet zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Stichting Stjoer aan derde(n) kenbaar te maken.
Artikel 11. Forum & rechtskeuze
Op elke Vrijwilliger-overeenkomst tussen Stichting Stjoer en de Vrijwilliger is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met het persoonlijke verhaal van De
Vrijwilliger worden in eerste instantie uitsluitend aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Leeuwarden,
tenzij dwingend recht anders voorschrijft.
Artikel 12. Bedenktijd en annulering
De (digitale) inhoud van het verhaal van De Vrijwilliger op schrift en/of podcast en/of video wordt geleverd na
aanvang van de Vrijwilliger-overeenkomst tussen Stichting Stjoer en De Vrijwilliger. Bij het aangaan van de
Vrijwilliger-overeenkomst heeft de Vrijwilliger een bedenktijd van _____________. De
Vrijwilliger heeft recht om zijn eigen verhaal te lezen, horen en of zien voor publicatie op de website
www.rijkvanervaring.nl. Stichting Stjoer behoudt zicht het recht voor om het verhaal niet te publiceren, en
hoeft de reden hiervan niet te delen met De Vrijwilliger.
Artikel 13. Klachten
Alle klachten worden door Stichting Stjoer zeer serieus genomen. U dient een klacht kenbaar te maken door
een e-mail sturen naar jzijlstra@stjoer.frl. Wij nemen uw klacht dan in behandeling en zullen binnen een
termijn van 2 weken uw klacht afhandelen. Mocht de klacht niet binnen 2 weken afgehandeld kunnen worden,
dan wordt u daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld met een indicatie hoe lang het dan gaat duren. De
ontvangst van de klacht wordt door Stichting Stjoer binnen één week schriftelijk bevestigd aan de indiener. De
klacht zal uiteraard vertrouwelijk behandeld worden. De klacht wordt geregistreerd en zal bewaard worden.